Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Плясов Сергiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Код за ЄДРПОУ
00110728
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)283-18-76 (061)283-18-10
6. Електронна поштова адреса
zaporozhcrane@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 244 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 22.12.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kran.zp.ua/ в мережі Інтернет 22.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.12.2017 припинено повноваження Голова правлiння Плясов Сергiй Вячеславович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.07.2013. Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 припинено повноваження Заступник голови Правлiння Тарасов Сергiй Олександрович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 13.12.2011. Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 припинено повноваження Член Правлiння Терьошин Федiр Сергiйович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 24.12.2014. Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 припинено повноваження Член Правлiння Тимохiн Микола Миколайович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 30.09.2015. Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 припинено повноваження Член Правлiння Шинкаренко Юрiй Володимирович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Припинено повноваження у зв'язку з закiнченням їх термiну, згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 13.12.2011. Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 обрано Голова Правлiння Плясов Сергiй Вячеславович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, Голова Правлiння (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 обрано Заступник голови Правлiння Терьошин Федiр Сергiйович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю якостi, член Правлiння (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 обрано Член Правлiння Бувайло Наталiя Якiвна
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"), головний бухгалтер (Запорiзьке ЛВУМГ фiлiї УМГ "Харкiвтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз"), головний бухгалтер (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 обрано Член Правлiння Люкiн Сергiй Володимирович
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу iнформацiї (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не володiє.
21.12.2017 обрано Член Правлiння Рибенок Наталiя Вiкторiвна
0.00
Зміст інформації:
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Призначено згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 21.12.2017 (Протокол вiд 21.12.2017). Пiдстава прийняття рiшення - п. 10.1 Статуту емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст сектору правового забезпечення (Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Запорiзькiй областi), головний спецiалiст сектору правового та кадрового забезпечення (Департамент екологiї та природних ресурсiв ЗОДА), начальник вiддiлу кадрiв (ПрАТ «УкрНДIОГаз»), начальник вiддiлу персоналу (ПАТ "Запорiжкран"). Акцiями емiтента не володiє.