Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Плясов С. В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69015, м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А
4. Код за ЄДРПОУ
00110728
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)283-18-76 (061)283-18-10
6. Електронна поштова адреса
zaporozhcrane@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 76 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 21.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kran.zp.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2017 2000000 367300 544.514
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися емiтентом як з резидентами, так i з нерезидентами України, протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, тобто у перiод з 20.04.2017 року по 19.04.2018 року включно, прийнято Загальними зборами акцiонерiв емiтента (Протокол № 27 вiд 20.04.2017 року). Характер правочинiв - будь-якi договори iз зазначених у пiдроздiлi 1 роздiлу III книги п'ятої Цивiльного кодексу України у редакцiї станом на дату прийняття цього рiшення, а також договори гарантiї (щодо залучення гарантiй вiд фiнансових установ та/або iнших суб'єктiв), застави, iпотеки (за якими емiтент виступає заставодавцем, iпотекодавцем), поруки, iншi договори забезпечення, за якими емiтент надає забезпечення вiдповiдним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змiн до укладених ранiше договорiв. Гранична сукупна вартiсть - 2000000 тис. грн. або еквiвалент у iноземнiй валютi станом на дату укладення вiдповiдного договору або угоди щодо продовження чи внесення змiн до укладеного ранiше договору. У таблицi зазначена вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2016 року). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1656996 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 1656898 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 1656898 простих iменних акцiй, «проти» прийняття рiшення - 0 простих iменних акцiй.